Certifikace programů primární prevence

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování  je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti, probíhá v souladu s českými verzemi platných evropských norem pro posuzování, certifikace a audit. Zahrnuje všechny oblasti rizikového chování.

Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů (poskytování kvalitních služeb). Získání certifikátu odborné způsobilosti je pro neziskové organizace jednou z podmínek pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotace), avšak nezakládá nárok na jejich přidělení.

„Všeobecná primární prevence“ se zaměřuje na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny, zohledňuje pouze její věkové složení.
„Selektivní primární prevence“ se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené než jiné skupiny populace.
„Indikovaná primární prevence“ je zaměřena na jedince, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj rizikového chování tj. jsou více ohroženi než jejich vrstevníci a jiné osoby běžné populace, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování.

Seznam certifikovaných organizací primární prevence

naleznete zde  https://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele

Podklady pro proces certifikace

včetně standardů naleznete zde https://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste-pro-certifikace/certifikace-co-k-ni-potrebuji