grantová řízení

Zdrojem k financování preventivních aktivit na školách jsou mimo jiné grantová řízení.

 

Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

 

Grantové žádosti se podávají od 30.9. do 14.10. včetně

Rozhodující je datum odeslání žádosti

Žádosti se zasílají na MHMP

elektronicky (stištěním tlačítka odeslání, generuje kód žádosti) a vytištěné s již vygenerovaným kódem podepsané včetně příloh (preventivní program školy pouze elektronicky, netisknout) v zalepené obálce označené

„SOV - ŽÁDOST O GRANT– PROGRAM V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2020“

Adresa: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Školy žádají buď:

Program č. I: Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

umožňuje financovat akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast prevence rizikového chování v následujících oblastech:

1. Specializační studium ŠMP DVPP (maximálně 12.000Kč)

2. Akreditované kurzy zaměřené na vzdělávání třídních učitelů/pedagogických sborů/ŠMP

3. Akreditované skupinové kurzy zaměřené na plošné vzdělávání pedagogů

4. Supervize

Celkově lze žádat až o 60.000,-Kč, z toho na specializační studium max 12.000,-Kč

 

Program č. II: Program všeobecné a selektivní primární prevence rizikového

chování realizované ve školách   (programy pro děti)

umožňuje financovat komplexní kontinuální programy všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování

Max. výše žádosti je 90.000,-Kč, při dodržení následujícího:

Všeobecná prevence maximálně 10.000,-Kč a 500Kč/hod/1lektor, max 2 lektoři,

Selektivní prevence 15.000,-Kč na jednu třídu a 700Kč/hod/1lektor,  max 2lektoři,

Max.30.000Kč na adaptační výjezd, zde opět 10.000,-Kč na třídu

 

Konzultace na MHMP:

Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: jana.havlikova@praha.eu

Bc. Věra Syřínková, tel.: 236 004 455, e-mail vera.syrinkova@praha.eu

 

 

Návod pro stažení a použití formulářů:

a) stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,

b) stáhněte si a uložte formulář Žádosti pro aktuální rok,

c) spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,

d) formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy a doklady,

e) přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,

f) odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické

žádosti na MHMP“),

g) po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP;

soubor s informací uložte a následně vytiskněte,