grantová řízení

Zdrojem k financování preventivních aktivit na školách jsou mimo jiné grantová řízení.

V rámci naší městské části evidujeme pravidelně přes 50 žádostí v rámci  Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních, v nichž je většina žadatelů úspěšných.

Podklady ke grantovému řízení MHMP pro oblast prevence 2017 pro školy Prahy 5,13 a 16 a Zličín

Z celkem 4 vyhlášených programů jsou pro ZŠ a SŠ určeny následující dva:

 

I. Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

 

II. Komplexní programy všeobecné specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách

 

Žádosti lze podávat 24.10-7.11.2016

 

Konzultace na MHMP:

Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: jana.havlikova@praha.eu

Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: ondrej.pracny@praha.eu

Po a Stř (nejlépe po předchozí tel.domluvě)

 

Konzultace v PPP Praha 5: PhDr. Kosinková, tel. 735083079

 

Způsob podání:

1/ V elektronické podobě. Elektronický formulář žádost uložený ve formátu „zfo“ nebo „fo“. (odesláním závěrečného tlačítka formuláře na MHMP)

 

2/ V tištěné podobě v jednom vyhotovení s uvedením adresáta - Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 9, 110 00 Praha 1 - osobně do podatelny nebo poštou (rozhoduje razítko pošty, s datem nejdříve 24. 10. 2016 a nejpozději 7. 11. 2016). Obálku označte slovy „Grantový program pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017“ (každá žádost v samostatné obálce). Žádost a jednotlivé přílohy podávejte sešité.

Tištěná verze musí být totožná s elektronickou (to se nevztahuje na podpisy a razítka, ty jsou pouze v tištěné verzi)

Místa podání žádostí:

podatelna Magistrátu HMP (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

 

3/ žádosti o II program komplexní programy všeobecné specifické prevence v elektronické podobě metodikovi prevence PPP

PhDr. Pavla Kosinková prevenceppp5@volny.cz

 

4/ žádosti o II program komplexní programy všeobecné specifické prevence v elektronické podobě protidrogovému koordinátorovi

Praha 5  Mgr. Milan Zamazal milan.zamazal@praha5.cz

Praha 13 Mgr. Eva Kalinová  kalinovae@p13.mepnet.cz

Praha 16 Bc. Iveta Krejčí iveta.krejci@praha16.eu

Praha 17 Ing. Naděžda Balázsová balazsovan@repy.mepnet.cz

 

 

 

 

 

Návod pro použití formuláře:

a) Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler. Tato aplikace je k dispozici zdarma a je možné ji stáhnout na adrese: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/  (Verze pro Windows).

b) Stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 z

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

c) Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář.

d) Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj požadované soubory.

e) Soubor ve formátu „zfo“ odešlete online na odbor ZSP MHMP (Ve formuláři bude tlačítko pro odeslání, které slouží rovněž i jako kontrola údajů v žádosti. V případě, že nebude povinný údaj vyplněn, bude na to žadatel upozorněn a žádost nebude odeslána).

f) Formulář po úspěšném odeslání vytiskněte.

g) Tištěnou verzi formuláře podepište, orazítkujte a doručte na Magistrát hl. m. Prahy.

h) elektronickou verzi zašlete mailem metodikovi prevence do PPP a protidrogovému koordinátorovi příslušné MČ

 

 

I. Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového

chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

 

a) Kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce metodika prevence.

Požadovat lze pouze finanční prostředky na jeden rok studia. Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 12 000 Kč/1 osoba.

 

b) Kurzy zaměřené na vzdělávání třídních učitelů/pedagogických sborů/školních metodiků prevence a metodiků prevence v PPP v oblasti primární prevence rizikového chování. Požadovat lze pouze finanční prostředky ve výši 500 Kč/1 osoba/den.

Maximální výše celkově poskytnutého grantu pro školy je 20 000 Kč.

 

Celková maximální požadovaná částka na vzdělávání pedagogů ve škole činí 30 000 Kč. V rámci tohoto programu podává škola pouze jednu žádost, která může obsahovat všechny podporované typy vzdělávání

 

 

II. Komplexní programy všeobecné specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách

 

Programy by měly být interaktivní, prožitkové, zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového chování.

Komplexní program primární prevence by měl zahrnovat preventivní programy od 1. do 9. třídy základní školy nebo ve všech ročnících středních škol a měl by obsáhnout všechny typy rizikového chování.

Doporučený minimální rozsah specifických preventivních programů na ZŠ

 

Preventivní program může škola realizovat sama, prostřednictvím školního metodika prevence, který má ukončené specializační studium nebo studium zahájil. Program může také zajistit externí organizace, která poskytuje certifikované programy primární prevence. Podmínkou je účast třídního učitele na programu.

Žádost o grant musí korespondovat s Preventivním programem školy.

 

Do komplexních programů primární prevence jsou zařazeny i adaptační výjezdy pro nově vznikající kolektivy. Maximální částka na jeden adaptační výjezd je 10 000 Kč (na více tříd celkem max 20 000Kč).

 

Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 350 Kč/hod pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory).

 

V rámci tohoto programu může škola podat pouze jednu žádost (dohromady bloky specifické prevence a případně i adaptační pobyt). Maximální výše celkově poskytnutého grantu na komplexní program školy je 60 000 Kč.

Žádosti o podporu nových projektů a žádosti, které nebyly v roce 2016 podpořeny, je třeba konzultovat s metodikem prevence v PPP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školy a školská zařízení mohou čerpat grant na úhradu nákladů pouze v položkách materiál, služby a mzdové náklady.

 

Školy a školská zařízení nemohou dotaci požadovat a použít zejména na:

• režii (tj. energii, topení, vodu, opravy a údržbu, pohonné hmoty);

• investice;

• stravu;

• cestovné;

• nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky;

• reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění);

• zahraniční cestovné a úhradu cestovních náhrad nad rámec zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

• platy zaměstnanců; mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci

(na základě DPP a DPČ realizované nad rámec vyučovacího úvazku

pedagoga/metodika);

• provedení auditu, na pokuty a sankce, úroky;

• úhrady telekomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet);

• splátky půjček a leasing;

• školy v přírodě a školní výlety;

• odměnu za vypracování žádosti/projektu;

• členské poplatky;

• nespecifikované výdaje.

 

Povinné přílohy

I. program - Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence

rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských

zařízení

Školy a školská zařízení zřizovaná HMP nebo městskými částmi přikládají:

• preventivní program školy;

• potvrzení o přijetí ke specializačnímu studiu nebo absolvování předešlých ročníků

vzdělávání.

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (v případě, že za žadatele

nebude jednat statutární orgán);

Školy a školská zařízení nezřizované HMP nebo městskými částmi HMP

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (v případě, že za žadatele

nebude jednat statutární orgán);

• doklad o aktuálním bankovním spojení žadatele;

• prostou kopii zřizovací listiny;

• potvrzení o přijetí ke specializačnímu studiu nebo absolvování předešlých ročníků

vzdělávání;

• preventivní program školy.

 

 

II. program - Komplexní programy všeobecné specifické primární

prevence rizikového chování realizované ve školách

Školy a školská zařízení zřizovaná HMP nebo městskými částmi přikládají:

• preventivní program školy;

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (v případě, že za žadatele

nebude jednat statutární orgán).

Školy a školská zařízení nezřizované HMP nebo městskými částmi HMP

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (v případě, že za žadatele

nebude jednat statutární orgán);

• prostou kopii zřizovací listiny;

• doklad o aktuálním bankovním spojení žadatele;

• preventivní program školy.

 

Pár poznámek k novému formuláři

 

Jeho vyplnění není náročnější než loňské formuláře, formulář je velmi podobný, můžete částečně použít dříve užívané popisy projektu, předkládáte-li pokračující projekt  - kopírovat z původních wordovských souborů pomocí ctrl c a ctrl v,

U některých kolonek volíte z nastaveného předvýběru možností

V rámci kalkulací vyplňujete pouze žlutá pole, modrá se dosčítají sama (vyplnit je ani nemůžete)

V tabulkách si dotváříte řádky kliknutím na zelenou ikonku (červenou řádky mažete)

 

Při vyplňování ekonomické rozvahy doporučuji začít tabulkou Rozpočet projektu na rok 2017 podle nákladových položek (tabulka je zcela na konci formuláře).

Zde se Vás – škol – týkají pouze položky:

  1. materiálové náklady (vyplňujete pouze žlutá pole, řádky 3-7 – do modrých řad 1-2 se samy doplní součty)

1.2.4. ostatní služby (žlutá pole na řádcích 21-27 vyplňujete, řádek 8 a 20 se doplní sám)

2.1.Mzdové náklady (pouze řádky DPČ a DPP) doporučuji využít DPP

 

Pro tabulku s názvem Ekonomická rozvaha- podrobná specifikace projektu pak z právě vyplněné závěrečné tabulky přenesete hodnoty z řádku s názvem „1. Provozní náklady celkem“ a z řádku „2. Osobní náklady celkem“ ze sloupce „Celkový rozpočet projektu 2017“

 

Do tabulky Finanční zdroje projektu vyplňujete do 1. řádky Granty MHMP odbor ZSP hodnoty, které chcete od magistrátu získat touto žádostí, tedy ze závěrečné tabulky přenesete hodnoty z řádku s názvem „1. Provozní náklady celkem“ a z řádku „2. Osobní náklady celkem“ ze sloupce „Požadovaná finanční částka 2017“

Máte-li grant kofinancovaný, doplňujete hodnoty dle skutečnosti (nejpravděpodobněji do řádků obec-městská část, rodiče, vlastní zdroje (tj. škola)

 

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte a volejte 735083079, ráda Vám s vyplněním žádosti pomohu individuálně.

 

Školy využívají rovněž možnost financování přímo ze zdrojů MŠMT v rámci grantového řízení prevence kriminality a rizikového chování.

Podrobnosti o grantovém řízení MŠMT oblast prevence naleznete zde