oblasti rizikového chování

V nejužším pojetí řadíme do základních typů rizikového chování:
a) záškoláctví,
b) šikanu a extrémní projevy agrese,
c) extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,
d) rasismus a xenofobii,
e) negativní působení sekt,
f) sexuální rizikové chování,
g) závislostní chování (adiktologie).
V širším pojetí pak k těmto sedmi oblastem zařazujeme následující dva okruhy:
h) okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte,
i) spektrum poruch příjmů potravy

podrobné charakteristiky jednotlivých oblastí naleznete na

https://www.prevence-praha.cz/rizikove-chovani-charakteristiky

stručné charakteristiky s odkazy na aktuální konference a semináře v území ČR k danému tematu pak najdete zde

https://www.prevence-info.cz/r-rizikove-chovani